Algemene Voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: SBC Events and Entertainment, gevestigd Beverweg 70 te Breda, hierna te noemen: “SBC” en eventuele handelsnamen handelend onder de naam van SBC Events and Entertainment.
Opdrachtgever: iedere personen associatie, natuurlijke – of rechtspersoon met wie SBC een overeenkomst sluit, dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan, of aan wie SBC een offerte uitbrengt;
Opdracht: iedere overeenkomst die tussen SBC en de opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
Offerte: de vrijblijvende opgave van min of meer gespecificeerde werkzaamheden door SBC, en de globale begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.
Diensten: het organiseren, uitvoeren, begeleiden, decoreren en stylen van evenementen en andere activiteiten.

2. Toepasselijkheid

2.1.         Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door SBC gesloten overeenkomsten, de totstandkoming daarvan en voorts op alle door SBC uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover dit tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

2.2.         De toepasselijkheid van voorwaarden of bedingen van opdrachtgever wordt door SBC uitdrukkelijk van de hand gewezen. De door SBC gehanteerde algemene voorwaarden prevaleren boven door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden.

3. Offertes en de totstandkoming van de overeenkomsten

3.1.         Een mondelinge of schriftelijke offerte bindt SBC niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht.

3.2.         Een door de opdrachtgever gegeven opdracht wordt door SBC aanvaard door schriftelijke of mailbevestiging van de opdracht of doordat SBC met (de voorbereiding van) de uitvoering van de opdracht een aanvang maakt.

3.3.       De bevestiging van de boeking vanuit SBC bestaat uit een inkooporder. Hierin staan onder andere informatie, prijzen en gemaakte afspraken.

3.4.        Indien dit naar het oordeel van SBC noodzakelijk of gewenst is, is SBC gerechtigd een gedeelte van de opdracht te doen voorbereiden of te doen uitvoeren door een door SBC aangezochte derde.

3.5.       Wanneer de opdrachtgever akkoord gaat met de door SBC verstuurde offerte, dan wel per mail of schriftelijk, is dit reeds de bevestiging van opdracht en het aantal personen. De opdrachtgever kan de opdracht dan niet kosteloos meer annuleren.

3.6.      Wanneer derden een door SBC geplaatste reservering, afspraak e.d. niet langer kunnen nakomen, is SBC niet aansprakelijk hiervoor te stellen door de opdrachtgever. SBC zal wel proberen een andere reservering, afspraak e.d. te maken die op dezelfde datum kan plaatsvinden, mits dit mogelijk is.

4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1.         SBC zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2.         SBC behoudt zich het recht voor de aanvang van de overeenkomst op te schorten, totdat de voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging is ontvangen en – voor zover van toepassing – de eerste termijnfactuur nog niet is voldaan.

4.3.         SBC heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.4.         De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan SBC aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SBC worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SBC zijn verstrekt, heeft SBC het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.5.        SBC is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat SBC is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4.6.     SBC is niet aansprakelijk voor eventuele verwondingen, gestolen waar en ongemakken en ongelukken tijdens de uitvoer van de opdracht. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor eventuele benodigde verzekeringen voor de participerende personen e.d.

4.7.     SBC mag afwijken van de afgesproken tijden, indien nodig. Restaurantmenu’s kunnen afwijken van de afspraak vanwege seizoensgebonden producten.

4.8.    De opdrachtgever dient op tijd op de afgesproken tijdsstippen aanwezig te zijn zodat er geen vertraging ontstaat. Indien de opdrachtgever meer dan 30 minuten te laat aankomt, hoeft SBC deze verloren tijd boven de 30 minuten niet in te halen en mag SBC het programma inkorten om niet verder uit te lopen.

5. Bepalingen met betrekking tot concerten en optredens

5.1.         In de voorwaarden wordt onder ‘artiest’ verstaan: de artiest, groep van artiesten of musici alsmede betrokken technici die zich jegens SBC heeft, respectievelijk hebben verbonden tot het geven van een artistieke prestatie of optreden.

5.2.         De opdrachtgever verklaart met de prestaties van de artiest, alsmede met de soort of aard van de gecontracteerde prestaties volledig bekend te zijn.

5.3.         Artiesten en betrokken technici hebben recht op twee consumpties per uur gedurende het optreden en gedurende opbouw en afbraak van de voor dit optreden benodigde zaken. Eveneens hebben zij recht op een maaltijd wanneer een optreden, inclusief opbouw en afbraak, langer dan vijf uur duurt, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.

5.4.         Musici en orkesten hebben recht op vijftien minuten pauze gedurende elk gecontracteerd uur, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.

5.5.         Bij het aangaan van de overeenkomst verplicht de opdrachtgever zich om te zorgen voor de van overheidswege vereiste vergunningen. Het ontbreken van de vereiste vergunningen, ook die van de BUMA, levert voor de opdrachtgever ten opzichte van SBC wanprestatie op.

5.6.         De opdrachtgever garandeert:

a.    dat de gecontracteerde activiteiten ter plaatse een goede en ongestoorde voortgang kunnen vinden;

b.    dat alle door de opdrachtgever te leveren diensten en goederen vrij zijn van rechten van derden en dat SBC gevrijwaard is tegen alle aanspraken van derden;

 • dat er een goede accommodatie zal zijn, waar de artiest zich kan kleden en tijdens pauzes kan verblijven;
 • dat er op de plaats van optreden een deugdelijk, veilig en voldoende ruim podium is, met inbegrip van noodzakelijke geaarde stroomvoorzieningen;
 • dat er, indien de omstandigheden dat vereisen en SBC daarom verzoekt, ter plaatse van het optreden een ordedienst zal fungeren en/of dranghekken worden geplaatst, zodat de artiest veilig de afstand tussen kleedkamer en podium kan afleggen en het podium vrijgehouden wordt van publiek;
 • dat hij nimmer zal toestaan dat er meer publiek toegelaten wordt in de locatie waar opgetreden wordt of zal worden, dan volgens de ter plaatse geldende brandweer- en/of overheidsvoorschriften is geoorloofd;
 • dat er zonder schriftelijke toestemming van SBC geen geluid- en beeldopnamen van het optreden zullen worden gemaakt;
 • dat zonder schriftelijke toestemming van SBC geen geluidsdragers, affiches, foto’s en/of andere artikelen waarbij de naam, beeltenis en/of logo van de artiest wordt gebruikt, voor of tijdens of direct na het optreden worden verkocht in of in de directe omgeving van de locatie waar het optreden plaatsvindt;
 • dat de locatie voor en na het optreden voldoende beschikbaar is voor ondermeer opbouwen, uitlichten, soundcheck, afbreken en andere werkzaamheden die het optreden met zich meebrengen;
 • dat SBC tijdens het optreden en de voorbereidingen daarvan kan beschikken over de afgesproken technische faciliteiten;
 • dat er, indien de omstandigheden dit vereisen en SBC na overleg met de artiest hierom verzoekt, extra technisch personeel, podiumpersoneel en brandwachten aanwezig zullen zijn;
 • er tijdig voor zorg te dragen dat SBC voldoende informatie heeft verkregen over de geldende algemene politieverordening en andere overheidsvoorschriften welke van invloed kunnen zijn op het optreden;
 • dat het publiciteitsmateriaal van de artiest, dat door SBC ter beschikking is gesteld, uitsluitend zal worden gebruikt om bekendheid te geven aan het optreden.

 

5.7.         Op het tijdstip van optreden kan de populariteit van de artiest zoveel groter blijken te zijn dan toen de overeenkomst werd aangegaan, dat aanvullende veiligheidsmaatregelen gewenst zijn. De opdrachtgever dient deze maatregelen, op verzoek van SBC, op eigen kosten te nemen. Indien naar het oordeel van SBC onvoldoende maatregelen zijn genomen, is SBC gerechtigd de artiest te verzoeken het optreden geen doorgang te laten vinden. Daarbij kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op schadeloosstelling of korting van de overeengekomen totale uitkoopsom.

5.8.         SBC zorgt ervoor dat de artiest tijdig voor de aanvang van het optreden aanwezig is met al hetgeen voor het optreden nodig is, tenzij anders is overeengekomen.

5.9.         SBC geeft in overleg met de artiest noodzakelijke richtlijnen aan de opdrachtgever over het door de artiest te produceren geluidsvolume, de bediening van het monitor- en PA-systeem en de belichting.

5.10.       Indien een of meer artiesten, om andere redenen dan overmacht, niet optreden, dan is de opdrachtgever gerechtigd het bedrag voor dat deel van de prestatie dat niet is uitgevoerd, in mindering te brengen op de totale uitkoopsom.

5.11.       Het door SBC met opdrachtgever overeengekomen tijdstip en de duur van het optreden zijn bindend. Wanneer de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het optreden verzoekt om het tijdstip van beëindiging te verschuiven, dan is SBC gerechtigd het verzoek te weigeren dan wel het als meerwerk te accepteren en hiervoor kosten in rekening te brengen.

5.12.       SBC verplicht zich om tijdig voor het optreden aan de opdrachtgever voldoende publiciteitsmateriaal beschikbaar te stellen indien van toepassing.

5.13.       Indien de artiest op het tijdstip van optreden een radio/tv-optreden of een radio/tv-opname heeft, dan is SBC gerechtigd het desbetreffende onderdeel van de overeenkomst te annuleren. In dat geval heeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

5.14.       Bij annulering en/of overmacht, waaronder hier uitdrukkelijk begrepen arbeidsongeschiktheid en/of gebruikmaking van de radio-/ televisieclausule van één of meer van de artiesten, heeft SBC het recht om het optreden door andere gelijkwaardige artiesten te doen uitvoeren, dan wel het optreden te verplaatsen naar een ander tijdstip. Een en ander na overleg met de opdrachtgever, zonder extra kosten voor SBC.

6. Prijzen

6.1.         Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, en exclusief eventuele verzend-, transport- en portokosten, indien niet anders is aangegeven.

6.2.         De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het verstrekken van de opdracht voor SBC geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, loonkosten, kosten voor (deel)opdrachten aan derden, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, heffingen en belastingen die direct of indirect van SBC worden geheven c.q. door derden ten laste van SBC worden gebracht. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de opdracht, doch voor de aflevering wijzigen, heeft SBC het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan opdrachtgever door te berekenen.

7. Wijziging van de overeenkomst

7.1.         Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor  een behoorlijk uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

7.2.         Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. SBC zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.

7.3.         Indien een totaalprijs of een gedeelte van de totale kosten voor de organisatiekosten is overeengekomen worden geen prijswijzigingen verleend indien er zich minder deelnemers dan verwacht aanmelden. Indien zich meer deelnemers opgeven dan verwacht zal door SBC bekeken worden of en hoeveel extra kosten dat met zich meebrengt. Dit is ter beoordeling van SBC.

7.4. Wanneer er een prijs per persoon gehanteerd is, is de opdrachtgever gerechtigd om uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de opdracht het aantal personen kosteloos te verlagen met maximaal 2 personen. Deze aanpassing van de prijs zal aangepast worden in de tweede en tevens laatste factuur van 30% van het totaalbedrag, gefactureerd na uitvoer van de opdracht.

7.5. Indien er een prijs per persoon is gehanteerd, is SBC gerechtigd om iedere persoon extra te factureren aan de opdrachtgever volgens de gehanteerde kosten per persoon. Deze aanpassing in totaalprijs zal verwerkt worden in de tweede en tevens laatste factuur van 30% die na uitvoer van de opdracht wordt gefactureerd.

8. Betaling

8.1.         Alle in rekening gebrachte bedragen zullen – voorafgaand aan het evenement – door de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum en minimaal 7 dagen voor aanvang van de opdracht op een door SBC aangewezen bankrekening zonder korting of inhouding worden voldaan, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

8.2.         De opdrachtgever is op verzoek van SBC gehouden 70% van de in de offerte geschatte kosten te voldoen voor aanvang van de uitvoering van de opdracht door SBC. Bij concerten, optredens of evenementen dient de opdrachtgever de volledig overeengekomen prijs 10 dagen voor het concert, optreden of evenement te betalen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

8.3.         De opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening. De opdrachtgever heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens SBC op te schorten.

8.4.         Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van SBC op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8.5.         De opdrachtgever is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente van 2,5% per maand of gedeelte van de maand verschuldigd over het totale factuurbedrag. De opdrachtgever is bij verzuim eveneens gehouden de buitengerechtelijke kosten van SBC te vergoeden. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het totale factuurbedrag, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.

8.6.         Indien daarvoor na het oordeel van SBC aanleiding bestaat, kan SBC zekerheid voor de betaling door de opdrachtgever verlangen in de vorm van een door SBC geaccordeerde bankgarantie.

9. Opschorting en ontbinding

Indien:

 • de opdrachtgever in gebreke is met het (tijdig) nakomen van enige verplichting met betrekking tot de opdracht;
 • aannemelijk wordt dat de opdrachtgever niet, niet volledig en/of niet tijdig aan haar verplichtingen jegens SBC zal (kunnen) voldoen;
 • de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, of een verzoek daartoe is gedaan;
 • de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt;
 • de opdrachtgever onder curatele is gesteld;
 • onder de opdrachtgever enig conservatoir of executoriaal beslag is gelegd;
 • de opdrachtgever haar onderneming stillegt of liquideert, of daarvoor voorbereidingen treft;

 

heeft SBC het recht om de nakoming uit hoofde van alle tussen de opdrachtgever en SBC bestaande opdrachten op te schorten, dan wel deze opdrachten zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en worden alle eventuele verplichtingen van de opdrachtgever jegens SBC uit hoofde van alle tussen partijen bestaande opdrachten onmiddellijk opeisbaar.

10. Annulering door opdrachtgever

10.1.       Indien de opdrachtgever het geboekte evenement/act/artiest wenst te annuleren is dat alleen schriftelijk per aangetekende post mogelijk en zijn daaraan de volgende kosten verbonden:

 • Tot dertig dagen voor aanvang van het evenement 45% van het factuurbedrag;
 • Van dertig tot eenentwintig dagen voor aanvang van het evenement 60% van het factuurbedrag;
 • Van eenentwintig dagen tot veertien dagen van het evenement 85% van het totaal factuurbedrag;
 • Van veertien dagen tot zeven dagen voor aanvang van het evenement 90% van het totaal factuurbedrag;
 • Zeven dagen  voor aanvang van het evenement of later 100% van het factuurbedrag.

 

10.2.      Het factuurbedrag is het bedrag vastgesteld op basis van het verwachte aantal deelnemers dat opgegeven is bij de totstandkoming van de overeenkomst.

10.3.      In alle gevallen dient de opdrachtgever de inmiddels bij annulering door SBC gemaakte kosten (of kosten waartoe zij zich verplicht heeft) die betrekking hebben op het evenement te vergoeden.

11. Inspectie en klachten

11.1.       Reclamering door de opdrachtgever dient schriftelijk plaats te vinden binnen acht dagen na uitvoering van de overeenkomst, op straffe van het verval van recht van reclameren. Een reclamering schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1.       De aansprakelijkheid van SBC voor schade als gevolg van werkzaamheden door derden ten behoeve van opdrachtgever, uitgevoerd in opdracht van SBC, is beperkt tot het bedrag dat die derde aan SBC als schadevergoeding erkent schuldig te zijn. SBC zal al wat redelijkerwijs van haar verlangd kan worden doen (en opdrachtgever alle medewerking verlenen die van hem redelijkerwijs gevraagd kan worden) om een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokken derde te verkrijgen.

12.2.       Voor de door opdrachtgever of enige betrokken derde geleden schade als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is SBC uitsluitend aansprakelijk, indien de betreffende schade het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van SBC of diens personeel.

12.3.       De opdrachtgever vrijwaart SBC voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden in verband met door SBC aan opdrachtgever geleverde diensten.

12.4.       Voor het geval SBC gehouden is tot enige schadevergoeding op grond van enige tekortkoming, is deze schadevergoeding beperkt tot een factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft, verminderd met de door SBC gemaakte kosten voor de inschakeling van derden.

12.5.       De opdrachtgever zal voor aanvang van de opdracht controleren dat alle materialen, attributen e.d. die SBC beschikbaar stelt aan de opdrachtgever tijdens de uitvoer van de opdracht in goede staat verkeren. Indien er na gebruik en uitvoer van de opdracht materialen, attributen e.d. beschadigd dan wel gestolen zijn of missen, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de kosten die SBC dient te maken om de materialen, attributen e.d. in dezelfde staat terug te brengen of nieuwe aan te schaffen indien nodig.

13. Overmacht SBC

13.1.       Ingeval van overmacht is SBC naar haar keuze gerechtigd de overeenkomst te annuleren, dan wel het moment van levering op te schorten tot het moment waarop de overmacht heeft opgehouden te bestaan, zonder tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever gehouden te zijn.

14. Intellectuele eigendomsrechten

14.1.       Alle intellectuele eigendomsrechten op de door SBC geleverde diensten berusten bij SBC, tenzij schriftelijk anders door partijen wordt overeengekomen.

14.2.       Het is opdrachtgever zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SBC niet toegestaan om de geleverde diensten of enig gedeelte daarvan openbaar te maken of te verveelvoudigen.

14.3.       SBC  verstrekt opdrachtgever op de door haar geleverde diensten een niet – exclusief gebruiksrecht. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijk toestemming van SBC is opdrachtgever niet gerechtigd de geleverde diensten op een andere wijze te gebruiken dan is overeengekomen en/of de aan hem verleende rechten en/of bevoegdheden geheel of gedeeltelijk aan derden ter beschikking te stellen, over te dragen of in licentie te verstrekken.

14.4.       Opdrachtgever staat in voor het ongestoord gebruik door SBC van door haar aan SBC geleverde of ter beschikking gestelde zaken, gegevens, ideeën, concepten en materialen. Opdrachtgever vrijwaart SBC zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden daarop, waaronder onder meer, doch niet uitsluitend, wordt verstaan aanspraak op het gebied van het mededingingsrecht en de intellectuele eigendomsrechten, waaronder onder meer, doch niet uitsluitend, wordt verstaan het auteursrecht, modellenrecht, octrooirecht, merk – handelsnaamrecht. Opdrachtgever zal jegens SBC op diens eerste verzoek afdoende zekerheid stellen voor nakoming van haar hieruit voortkomende financiële verplichtingen jegens SBC.

14.5.       Opdrachtgever zal SBC onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een (dreigende) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door SBC geleverde en/of nog te leveren diensten.

14.6.       In geval van aanspraak van derden ter zake van inbreuk op (intellectuele) eigendomsrechten, of wanneer het vermoeden bestaat dat met de uitvoering van een overeenkomst inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, staat het SBC vrij die maatregelen te nemen die haar goeddunken, ten einde de ingestelde inbreuk op te heffen en de schade ter zake zoveel mogelijk te beperken. Indien en voor zover de door SBC te nemen maatregelen kosten voor opdrachtgever met zich meebrengen, is SBC daarvoor niet aansprakelijk.

14.7.       Elke wijziging, aanvulling, verbetering of aanpassing op een geleverde dienst, kan alleen met toestemming van SBC worden aangebracht. De rechten op wijzigingen, aanvullingen, verbeteringen en aanpassingen worden bij voorbaat door ondertekening van de betreffende overeenkomst overgedragen aan SBC, zonder dat SBC daarvoor enige vorm van vergoeding verschuldigd is, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Indien nodig verplicht opdrachtgever zich om deze rechten na daartoe ontvangen verzoek van SBC aan haar over te dragen.

14.8.       SBC is gerechtigd haar geleverde diensten te gebruiken ten behoeve van haar eigen promotie en / of publiciteit. SBC zal haar opdrachtgever hierover van tevoren in kennis stellen. Indien nodig verplicht opdrachtgever zich om deze rechten na daartoe ontvangen verzoek van SBC bij akte aan haar over te dragen.

14.9.       SBC is gerechtigd door haar geleverde diensten te signeren c.q. van haar naam te (doen) voorzien.

14.10.    SBC behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de opdracht bij haar of haar personeel toegenomen kennis, waaronder onder meer, doch niet uitsluitend wordt verstaan alle kennis, gegevens en inlichtingen met betrekking tot marketing- en communicatiestrategieën, sales promotion, (ontwerp)technieken, product- en strategieontwikkeling, productvormgeving, en procedés voor andere doeleinden te gebruiken, tenzij daarbij vertrouwelijke informatie van opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

14.11.    Broncodes en/of andere aan de geleverde diensten ten grondslag liggende (computer)talen, technieken of werkwijzen, alles in de meest ruime zin des woords worden niet aan opdrachtgever ter beschikking gesteld.

14.12.    Het is SBC toegestaan technische of andere maatregelen te nemen ter bescherming en / of behoud van en / of goed functioneren van de door haar geleverde diensten.

14.13.    Eventuele Buma/Stemra rechten komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

15. Loonbelasting, premie werknemersverzekeringen en overige verplichtingen

15.1.       Bij overeenkomsten tussen SBC en opdrachtgever waarbij de betaling van een totale uitkoopsom is overeengekomen, heeft SBC, indien niet anders gemeld, de verplichting zorg te dragen voor een deugdelijke loonadministratie en het doen van alle voorgeschreven wettelijke handelingen, aangiften en afdrachten van loonbelasting, premies werknemersverzekeringen en het werkgeversaandeel hiervan.

15.2.       Indien met SBC een overeenkomst is gesloten waarbij de opdrachtgever geacht wordt direct aan de artiest een netto gage te betalen, dan is de opdrachtgever verplicht te voldoen aan de desbetreffende wettelijke verplichtingen, zoals tijdige afdracht van verschuldigde loonbelasting, premie werknemersverzekeringen en werkgeversaandeel hiervan.

15.3.       Bij overeenkomsten tussen SBC en opdrachtgever waarbij de betaling van een totale uitkoopsom is overeengekomen en uit niet-EG landen afkomstige artiesten een optreden verzorgen in Nederland, ziet SBC er niet op toe dat deze artiesten in het bezit zijn van de benodigde tewerkstellings- en verblijfsvergunningen.

16. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

16.1.       Op deze voorwaarden, de overeenkomsten die SBC sluit, de totstandkoming daarvan en voorts alle door SBC uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen is Nederlands recht van toepassing.

16.2.       Alle geschillen die naar aanleiding van de uitvoering van deze overeenkomst of deze voorwaarden zullen ontstaan, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Breda, dan wel aan het oordeel van de bevoegde rechter op basis van de woonplaats van gedaagde, naar keuze van SBC.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda, onder nummer ?

 

SBC Events and Entertainment, algemeen:

URL:                            www.sbc-entertainment.com

Adres:                          Beverweg 70, 4817 LN Breda

E-mail:                         info@sbc-entertainment.com

Tel:                              +31647771797

BTW. nr.:                     182216214B01

BTW. Identificatienr.:  NL182216214B01

KvK. nr:                       20163654